Sääolosuhteiden aiheuttamat liikenteen häiriöt ja vaikutukset liikennejärjestelmän toimintavarmuuteen

Sääolosuhteet vaikuttavat monen muun tekijän ohella liikennejärjestelmään, jossa esiintyvät häiriöt vaikuttavat puolestaan liikennejärjestelmän toimintavarmuuteen. Sääolosuhteiden aiheuttamat liikenteen häiriöt ja vaikutukset liikennejärjestelmän toimintavarmuuteen (SÄÄLI2016) –tutkimushanke oli Ilmatieteen laitoksen, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston yhteistutkimushanke, jonka tavoitteena oli selvittää, millaisia vaikutuksia sääolosuhteilla on liikenteen toimivuuteen ja sujuvuuteen sekä millä ennakoinnilla ja toimenpiteillä vaikutuksia voidaan lieventää. Vuoden 2016 aikana toteutuneen hankkeen tarkastelu rajattiin tie- ja rataliikenteeseen ja sääilmiöistä lumisateeseen, myrskyihin ja rajuilmoihin. Selvitystä varten tietoa kerättiin tutkimushankkeen työpajoista, asiantuntijahaastatteluista ja eri toimijoiden keräämästä historiatiedosta.

Hankkeessa tehdyn selvityksen tuloksena saatiin tarkempaa tietoa sääolosuhteiden aiheuttamista liikenteen häiriöistä lumisateen, myrskyjen ja rajuilmojen yhteydessä tie- ja rataliikenteessä. Havaittiin, että vaikutukset voivat painottua toiseen liikennemuotoon sääolosuhteesta riippuen ja toisaalta vaikutusten lieventämiseen liittyen on tärkeää tunnistaa ennakkoon potentiaalisia häiriötilanteita ja reagoida niihin. Ennakkoon tehtävät toimenpiteet, kuten liikenteen harventaminen tai teiden suolaaminen, voivat selvästi vähentää häiriötilanteessa havaittuja vaikutuksia.

Selvityksen perusteella syntyi lisäksi ehdotus liikenteen toimintavarmuuden mittarista, joka kuvaa voimakkaiden sääilmiöiden ja liikennejärjestelmän toimintavarmuuden välisen yhteyden. Mittari muodostuu neljästä eri toimintavarmuuden tasosta, jotka muodostuvat sääilmiön vakavuuden ja vaikutusluokkien määrän mukaan. Pohjautuen tarkasteltuihin häiriötilanteisiin selvityksessä kuvattiin, mitkä toimintavarmuuden tasot, vaikutukset ja seuraukset voisivat olla samankaltaisissa häiriötilanteissa.

Lisäksi tarkasteltiin yhteisen toimintamallin eli toimijoiden välisen yhteistyön kehittämistä säähän liittyvissä häiriötilanteissa. Toimintamalliin liittyen esiteltiin eri toimijat ja tehtävät ja kehitystoimenpiteitä. Tärkeimpänä asiantuntijahaastatteluissa ja työpajoissa koettiin kokonaistilanteen muodostaminen, tiedottaminen ja viestintä. Toimijoiden välistä yhteistyötä arvostettiin, mutta yhteistyön tiivistäminen entisestään tukisi päätöksenteossa ja häiriötilanteisiin varautumisessa sekä auttaisi häiriötilanteessa toimimista. Tulevaisuudessa hyötyä olisi etenkin vaikutusennustamisesta, mikä vaatii kuitenkin systemaattisista vaikutustiedon keräämistä ja eri toimijoiden välistä tiivistä yhteistyötä.