Scanway IIb
CaaS - Corridor as a Service -esiselvitys

Scanway IIb -hanke käynnistyi suomalais-venäläisen älyliikenteeseen keskittyneen yhteistyöhanke Scanway II-hankkeen jatkona loppuvuonna 2017. Hanke toteutettiin monitoimijamallilla, jossa sopimuskumppaneina oli julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita. Hankkeen koordinoinnista vastasi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin Liikennelabra.

Scanway IIb -esiselvityksen tavoitteena oli selvittää, miten Suomen logistista asemaa ja saavutettavuutta voitaisiin parantaa sekä liiketoimintalähtöisesti että aktiivisella ppp-yhteistyömallilla. Hankkeen aikana muodostui uusi toimintamalli logistiikkaan, Corridor as a Service (CaaS), minkä tavoitteena on parantaa vähintään 10 % kansallista tuottavuutta logistiikan uusilla palveluilla, automaatiolla ja digitaalisilla työkaluilla. Esiselvityksen aikana haastateltiin yli 30 asiantuntijatahoa ja heidän avustuksellaan pyrittiin muodostamaan käsitys siitä, miten Suomen asemaa logistiikan solmuna Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä voitaisiin vahvistaa.

CaaS-toimintamalli on tarkoitettu integroimaan liikennetietoja logistisiin tarpeisiin ja paketoimaan erilaisia logistiikkaan liittyviä palveluita. CaaS:n ensisijaisena asiakkaana nähdään kuljetuksia tilaavat ja tarvitsevat toimijat, joille CaaS tarjoaa lisäarvopalveluita. CaaS:n keskeinen toimintaperiaate on hyödyntää ekosysteemilähtöistä toimintamallia, jossa erilaiset yritykset ja julkisen sektorin toimijat voivat yhdessä tarjota haluttuja kokonaisratkaisuja.