Taksiliikenteen koettu palvelutaso ja odotukset lakimuutokselle

Julkaisu on tiivistelmä Jukka Uusitalon diplomityöstä ”Suomen taksiliikenteen koettu palvelutaso sekä taksiliikenteen sidosryhmien odotukset ja aikomukset liittyen lakiin liikenteen palveluista”.

Laki liikenteen palveluista (320/2017) vaikuttaa taksijärjestelmään olennaisesti. Taksien määräsääntelystä luovutaan ja jatkossa toimijat saavat hinnoitella taksipalvelunsa vapaasti. Laissa liikenteen palveluista on säädetty, että Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä on arvioida lain vaikutuksia. Tämä kysely- ja haastattelututkimus on osa lain vaikutusten arvioinnin kokonaisuutta. Tutkimuksessa kartoitetaan taksiliikenteen sidosryhmien näkemyksiä ja kokemuksia ennen muutosta. Tarkoituksena on toistaa kyselytutkimus lakimuutoksen astuttua voimaan 1.7.2018.

Tämän työn tavoitteina on muodostaa kuva Suomen taksiliikenteen koetusta palvelutasosta sekä selvittää taksiliikenteen sidosryhmien liikennepalvelulakiin kohdistamia odotuksia. Tutkimus on toteutettu kansalaisille, taksiyrittäjille, taksinkuljettajille ja linja-autoyrittäjille kohdistetulla kysely-tutkimuksella sekä haastatteluilla, jotka on tehty laajalle joukolle eri sidosryhmiä.

Kirjallisuusselvityksen, kansalaisille osoitetun kyselytutkimuksen ja sidosryhmien haastattelujen perusteella Suomen taksiliikenteen koettu palvelutaso on nykyisin korkea. Erityisesti taksinkuljettajaan ja käytettävään kalustoon ollaan tyytyväisiä. Myös taksin saatavuutta pidetään pääosin hyvänä, joskin saatavuudessa on eroja alueellisesti ja ajankohdan mukaan. Taksimatkan hintaan ei olla erityisen tyytyväisiä lukuun ottamatta sen ennakoitavuutta. Taksin hintaa pidetäänkin usein melko kalliina.

Kansalaiset pitävät markkinoiden vapautumista hyvänä asiana: he odottavat hintojen laskevan ja taksin saatavuuden paranevan. Taksiyrittäjät ja taksinkuljettajat pitävät markkinoiden vapautumista huonona asiana ja arvioivat hintojen nousevan ja saatavuuden heikkenevän varsinkin haja-asutusalueella.

Kansalaiset, taksiyrittäjät ja taksinkuljettajat ovat yhtä mieltä siitä, että taksiliikenteen turvallisuus tulee heikkenemään. Taksiliikenteen sidosryhmät pitävät muutosta mahdollisuutena: markkinoiden vapautuminen voi tuoda yhteiskunnalle säästöjä ja muutoksen odotetaan kannustavan yrittäjiä palvelukonseptien ja toimintamallien kehittämiseen. Sidosryhmät pelkäävät kuitenkin taksinkuljettajien ammattitaidon sekä haja-asutusalueen taksin saatavuuden heikkenemistä ja hintojen nousua. Sidosryhmät odottavat viranomaisilta nopeaa reagointia, jos markkinoiden vapautumisesta syntyy merkittäviä ongelmia.