Talvirenkaiden valintakriteerit

Talvirenkaiden hankintaan liittyy monenlaisia valintoja, sillä talvirenkailla on erilaisia ominaisuuksia esimerkiksi pitoon, hankintahintaan, ympäristövaikutuksiin, kulumisenkestävyyteen tai meluun liittyen. Liikenneturvallisuuden kannalta on olennaista, millaisia renkaita autoilijat autoihinsa valitsevat. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää henkilöautoilijoiden talvirenkaiden valintaan liittyviä tekijöitä ja arvioida tuloksia erityisesti liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Tutkimusaineisto kerättiin kyselyllä, johon vastasi 1 024 taloudessaan henkilöautoon liittyvään päätöksentekoon osallistuvaa henkilöä. Analyyseissa tarkasteltiin erityisesti, miten tärkeänä talvirenkaiden eri ominaisuuksia pidetään ja kuinka niitä priorisoidaan talvirengasvalinnoissa. Lisäksi selvitettiin tietolähteiden merkitystä sekä talvien leudontumisen mahdollista vaikutusta talvirengasvalinnan kannalta.

Jääpito osoittautui talvirenkaan ominaisuuksista tärkeimmäksi rengasvalinnan kannalta sekä arvoasteikolla kysyttynä että kuvitteellisissa rengasvalintatilanteissa. Valinnoissa jääpito oli ratkaisevin tekijä erityisesti nastarenkaiden käyttäjien keskuudessa, kun taas kitkarenkaiden käyttäjät tarkastelivat valinnoissaan useammin kokonaisuutta. Havainto on linjassa aiempien tulosten kanssa. Arvoasteikon vastausten perusteella jääpidon jälkeen tärkeimpiä ominaisuuksia olivat kulutuksen kesto, sopivuus vaihteleville keliolosuhteille ja hyvä märkäpito. Valinnoissa yli puolet vastaajista valitsi kolmanneksen halvemman renkaan, vaikka se oli ympäristölle selvästi huonompi vaihtoehto.

Auto- ja rengasliikkeen myyjillä vaikuttaisi olevan valtaa vaikuttaa autoilijoiden rengasvalintoihin, sillä valtaosa vastaajista kertoi hankkivansa tietoa talvirenkaista myyjältä. Tietoa hankittiin usein myös netistä ja keskustelupalstoilta sekä alan lehdistä. Tärkeimpinä omaan talvirengasvalintaan vaikuttavina tiedon lähteinä puolestaan pidettiin rengastestien arvioita ja omakohtaisia kokemuksia.

Talvien leudontuminen ja ajo-olosuhteiden muutokset saattavat kirjallisuuden mukaan lisätä vaaratilanteita liikenteessä. Tulosten perusteella vastaajat ovat tietoisia keliolosuhteiden vaihtelun merkityksestä, sillä talvirenkaan sopivuutta vaihteleville keliolosuhteille pidettiin tärkeänä. Vastaajista vajaa kymmenes kertoi talvien leudontumisella olleen vaikutusta heidän talvirengasvalintaansa. Tarkentavista vastauksista voitiin päätellä talvien leudontumisen vaikuttavan rengasvalintoihin erilaisilla tavoilla, jotka saattavat ilmetä alueellisesti, vaikkei tilastollisesti merkitseviä päätelmiä tästä voitu tehdä.

Kaikkiaan vastaajat pitivät renkaan turvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia rengasvalinnassa tärkeinä. Turvallisuuden kannalta on olennaista, että talvirenkaita valitsevat autoilijat saavat asianmukaista tietoa, hankkivat omaan ajoonsa ja ajo-olosuhteisiinsa sopivat renkaat, huolehtivat aktiivisesti niiden kunnosta eivätkä toisaalta liiaksi ajaessaan luota pelkästään valitsemiensa renkaiden pito-ominaisuuksiin.