Tavoitteena toimiva arki - tulevaisuuden toimintavarma liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmän toimintavarmuutta selvittävä TOVA17-hanke käynnistettiin liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä. Hankkeen toteutti Liikenteen turvallisuusvirasto. Hankkeeseen
osallistuivat myös Liikennevirasto, Viestintävirasto ja Ilmatieteen laitos. Hankkeeseen kuultiin lisäksi hallinnonalan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Hanketta varten perustetun asiantuntijatyöryhmän tehtävänä oli tarkastella, mitkä ovat ne keskeiset muutosvoimat ja uhkatekijät, jotka vaikuttavat Suomen liikennejärjestelmän toimintavarmuuteen vuoteen 2030 mennessä. Uhkatekijöiden kartoituksen lisäksi hankkeen tehtävänä oli valmistella liikenne- ja viestintäministeriölle toimenpide-ehdotuksia siitä, miten merkittävimpien uhkatekijöiden liikennejärjestelmän toimintavarmuutta vaarantavaa vaikutusta voitaisiin liikennehallinnon toimin hallita tai vähentää.

Hankkeessa tunnistettiin ja arvotettiin asiantuntijatyönä 25 liikennejärjestelmän toimintavarmuutta tulevaisuudessa vaarantavaa uhkaa. Arvotuksen perusteella valikoitui seuraavat yhdeksän merkittävintä uhkaa, joille laadittiin toimenpidekortit:

1. Liikennejärjestelmän eriarvoistuminen käyttäjän kannalta
2. Tietoturvauhat (kyberuhat) liikennejärjestelmän toimivuudelle ja liikennepalveluiden turvallisuudelle ja käytettävyydelle
3. Liikenneinfrastruktuurin muutos tulevaisuuden liikennejärjestelmän ja yhteiskuntarakenteen tarpeita vastaavaksi tapahtuu liian hitaasti
4. Ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt aiheuttavat liikennejärjestelmän toimintahäiriöitä
5. Liikenteen käyttövoiman saatavuusongelmat aiheuttavat häiriöitä liikennejärjestelmän toimivuudelle
6. Liikennejärjestelmässä käytettävien tietojärjestelmien ja viestintäverkkojen merkittävät toimintahäiriöt voivat aiheuttaa häiriöitä ja katkoksia palveluissa
7. Liikenneinfrastruktuurin huono kunto johtaa turvallisuuden, sujuvuuden ja käyttäjien luottamuksen alenemiseen
8. Markkinaehtoisten palveluntuottajien motivaation, osaamisen, ammattitaidon tai toimivan liiketoimintaidean puuttuminen estää uusien liikennepalveluiden saatavuuden kaupunkiseutujen
ja keskeisen tieverkon ulkopuolella
9. Viestintäverkkojen saatavuus ja kapasiteetti voivat muodostaa rajoitteita tai esteitä liikennepalvelujen käyttämiselle

Hankkeen yleiset, keskeiset johtopäätökset olivat:

- Liikennejärjestelmän toimintavarmuuden täytyy myös tulevaisuudessa perustua varautumis- ja laatuvaatimuslainsäädännölle. Palveluistumisesta johtuen lainsäädännön tarvetta on tarkasteltava nykyistä laaja-alaisemmin.

- Ministeriön hallinnonalalla on myös tulevaisuudessa liikennejärjestelmän toimintavarmuuden edistämis- ja valvontatehtävä.

- Luottamus on keskeinen osa liikennejärjestelmän toimintavarmuutta. Ministeriön hallinnonalan
tehtävänä on lisätä käyttäjien luottamusta.

- Viestintäverkot ja -palvelut ovat tulevaisuudessa erottamaton osa liikennejärjestelmää. Viestintäverkot ja -palvelut sekä käytettävät tietoliikenneratkaisut vaikuttavat täten suoraan
liikennejärjestelmän toimintavarmuuteen.

- Tulevaisuuden liikennejärjestelmään liittyy mahdollisen alueellisen sekä käyttäjä- ja väestöryhmiin liittyvän epätoivotun eriarvoistumiskehityksen vaara. Ministeriön hallinnonalalla on kuitenkin tarvittaessa keinot havaita ja myös torjua mahdollista epätoivottua eriarvoistumiskehitystä.