Maassa, merellä ja ilmassa – missä vaaralliset aineet liikkuvat?

11.11.2013 8.00

Suomessa suurin osa vaarallisista aineista kuljetetaan meritse, mutta myös tieliikenteessä ja rautateillä liikkuu vuosittain huomattavia määriä vaarallisia aineita. Tarkat kuljetustiedot selviävät Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin uudesta, vaarallisten aineiden kuljetustilastosta, joka on jatkoa liikenne- ja viestintäministeriön vuodesta 1987 tekemille viisivuotisselvityksille.

”Trafin tavoitteena on kerätä tietoa vaarallisten aineiden kuljetuksista nykyistä useammin, jotta tieto olisi mahdollisimman ajantasaista ja kattavaa”, sanoo johtava asiantuntija Anu Häkkinen: ”Vaarallisten aineiden turvallinen kuljettaminen vaatii hyvää suunnittelua ja ajantasainen tilastotieto auttaa kuljetusten turvallisuuden parantamisessa omalta osaltaan. Tilastotietoja kerätään suunnittelua, seurantaa, valvontaa ja päätöksentekoa varten. VAK-tietoja voidaan käyttää pelastustoiminnassa, väylänpidossa ja riskienhallinnan suunnittelussa.”

Kuljetusmäärät kasvaneet viiden vuoden takaa – osittain kasvu selittyy vuosivaihtelulla ja tilastoinnin parantumisella

Tilastovertailun mukaan vaarallisten aineiden kuljetusmäärät ovat kasvaneet rautatieliikennettä lukuunottamatta vuoden 2007 lukuihin verrattuna. ”Kasvutahti ei ole kuitenkaan aivan yksiselitteinen”, painottaa Häkkinen: ”Osittain kasvu on selitettävissä aiempaa kattavammalla tilastoinnilla sekä sillä, että viiden vuoden aikajänteeseen mahtuu sekä nousuja että laskuja kuljetusmäärissä.” 

Vuonna 2012 meritse kuljetettiin 39,7 miljoonaa tonnia vaarallisia aineita, mikä on 6 % enemmän kuin vuonna 2007. Vaarallisten aineiden osuus kaikista satamien kautta kulkevasta rahdista oli 40 %.  Aluskuljetuksissa merkittävin aineryhmä ovat raakaöljy ja öljytuotteet. Muita tärkeitä ryhmiä olivat kemikaalit ja kiinteä irtolasti.

Maanteillä vaarallisia aineita kulki viime vuonna 12 miljoonaa tonnia, mikä on 26 % enemmän, ja rautateillä 5,1 miljoonaa tonnia, mikä on 8 % vähemmän kuin viisi vuotta aikaisemmin. Tie- ja rautatiekuljetuksissa palavat nesteet kuten polttonesteet ja öljyt muodostavat suurimman vaarallisten aineiden kuljetusryhmän.

Lentoliikenteessä suurin ryhmä ovat muut vaaralliset aineet ja esineet, joihin kuuluvat mm. litium-akut ja tietyt ympäristölle vaaralliset aineet. Ilmakuljetuksena vaarallisten aineiden kokonaismäärä oli viime vuonna 3700 tonnia, mikä on 200% enemmän kuin vuonna 2007.

Rautateiden pääreitti itärajan yli, maanteillä pääliikenne tehtaiden, satamien ja rajanylityspaikkojen välillä

Tieliikenteessä vaarallisten aineiden kuljetukset keskittyvät pääasiassa kemikaaleja valmistavien ja käsittelevien tehdaspaikkakuntien, satamien ja rajanylityspaikkojen välisille pääväylille.

Rautatieliikenteessä suurin osa Suomessa kuljetetuista vaarallisista aineista ylittää itärajan. Kotimaan sisäinen liikenne muodostaa kuljetuksista reilun neljänneksen ja kauttakulkuliikenne lähes kolmanneksen.

Tie- ja rautatieliikenteen kuljetusreitit ovat nähtävissä liitteenä olevista kartoista.

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat määräykset Trafin vastuulle

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevaa norminantovaltaa suunnitellaan annettavaksi Trafin vastuulle entistä laajemmin. Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle lokakuussa 2013 ja muutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Jatkossa Trafi valmistelisi kaikki tie-, rautatie-, ilmailu ja meriliikenteen VAK-kuljetuksia koskevat teknisluonteiset määräykset.

 

Vaarallisten aineiden kuljetukset 2012 -tilastoselvityksen on toteuttanut Gaia Consulting Oy. Tilaston tiedot ovat vuodelta 2012 ja ne on kerätty suoraan toimijoilta. Selvitys löytyy kokonaisuudessaan Trafin nettisivuilta osoitteesta www.trafi.fi/julkaisut2013.

 

Vaarallisten aineiden kuljetukset liikennemuodoittain vuonna 2012

Vaarallisten aineiden kuljetusreitit maanteillä ja rautateillä 2012


Lisätietoja:
johtava asiantuntija Anu Häkkinen, p. 029 534 7106, anu.hakkinen(at)trafi.fi