Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

20.12.2013 11.45

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 18.12.2013 määräyksen ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmästä (CCS määräys). Määräys tulee voimaan 1.1.2014.

Määräyksellä kumotaan Trafin antamia määräyksiä seuraavasti:

Radan merkit (RVI/872/410/2009),
Rautatiejärjestelmän opasteista, opastimista ja liikennöintiin liittyvistä merkeistä (RVI/1091/412/2009),
STM-laite sekä sen testaaminen ja tarkastaminen (RVI/1087/411/2009),
2 W GSM-R-käsiradiopuhelimen käyttäminen ohjaamoradiona (RVI/1050/412/2009),
Turvalaitteet rautatiejärjestelmässä (RVI/873/410/2009),
Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevan yhteentoimivuuden teknisen eritelmän 2006/679/EY ja suurten nopeuksien teknisen eritelmän 2006/860/EY liitteen A muuttamisesta tehdyn täytäntöön-panopäätös (RVI/550/700/2006) sekä
Euroopan laajuisen suurten nopeuksien ja tavanomaisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevista yhteentoimivuuden teknisten eritelmien 2006/860/EY ja 2006/860/EY muuttamisesta 2012/463/EU tehdyn täytäntöönpanopäätöksen kohta 2 c. (TRAFI/917/03.04.02.00/2013).

Määräyksellä toteutetaan uudenlaista sääntelyä, jossa yksityiskohtaisesta sääntelystä siirrytään kohti yleisempää. Liikenteen turvallisuusvirasto määrää jatkossa vain järjestelmän toimintaa koskevista ehdottomista raja-arvoista. Muutoksen perimmäisinä syinä ovat jo voimassa olevien ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmästä annettujen yhteentoimivuuden teknisten eritelmien (CCS- YTE:n) täytäntöönpano, tavoitteet, sekä eurooppalaisen sääntelyn harmonisoinnista johtuva kansallisen sääntelyn alati kapeneva toimintakenttä.

Määräysmuutos mahdollistaa rautatietoimijoita kehittämään omaa toimintaansa huomattavasti laajemmin sekä edesauttaa turvallisuusjohtamisjärjestelmien laajamittaisempaa hyödyntämistä toimijoiden ottaessa kokonaisvaltaisemman vastuun omasta toiminnastaan.

Määräystä sovelletaan rautatielain 2 § 1 momentin 2 kohdan mukaisella rataverkolla.

Lisätietoja: Esko Sandelin (puh.029 534 6838)