Tarkennuksia kuljettajakoulutuksen järjestämiseen

24.4.2017 13.00

Suomessa on perinteisesti koulutettu veturinkuljettajia sekä oppilaitoksessa että työ-paikalla. Veturinkuljettajaksi pyrkivä henkilö on saanut lupakirjakoulutuksen sekä koulutuksen valtion rataverkkoon ja yhteen kalustotyyppiin Trafin hyväksymässä oppilaitoksessa. Tämän jälkeen rautatieliikenteen harjoittaja on itse täydentänyt kul-jettajiensa osaamista uusiin kalustotyyppeihin omassa turvallisuusjohtamisjärjestel-mässään kuvattujen menettelyjen mukaisesti.

Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009, 6 luku) ja sitä täydentävä valtioneuvoston asetus rautateiden liikenneturvallisuuskoulutusta antavia oppilaitoksia koskevista vaatimuksista sekä eräistä kelpoisuuksista ja luetteloinneista (13/2013) sisältävät vaatimukset koulutusta antaville oppilaitoksille. Myös rautatielii-kenteen harjoittajien, jotka jatkokouluttavat henkilöstöään tulisi täyttää em. vaati-mukset.

Tarkennukset kuljettajakoulutuksen järjestämiseen ovat ajankohtaisia, sillä kuljetta-jien kelpoisuuksia koskeva lainsäädäntö on parhaillaan uudistettavana. Uuden lain-säädännön sujuva täytäntöönpano edellyttää, että jo nykyisessä laissa edellytetyt toimintamallit saatetaan asianmukaiseen kuntoon ennen uuden sääntelyn voimaantu-loa. Nyt tarkennettavat asiat pohjautuvat kuljettajia koskevan kelpoisuussääntelyn taustalla olevaan täytäntöönpantavaan EU-sääntelyyn.

Oppilaitoksen rooli osana koulutusta

Trafi edellyttää jatkossa, että koulutustoiminta vastaa voimassa olevaa sääntelyä. Näin ollen lupakirjan saamiseen tai lisätodistuksen kalustotyyppi- tai rataverkkokoh-taiseen laajentamiseen tähtäävä koulutus tulee jatkossa aina hankkia viraston hy-väksymästä oppilaitoksesta, joksi myös rautatieliikenteen harjoittaja voi hakeutua.
Oppilaitoshyväksyntää on mahdollista hakea virastosta:
1) erillisenä hyväksyntänä, jos oppilaitos ei ole rautatieliikenteen harjoittaja tai
2) turvallisuusjohtamisjärjestelmän arvioinnin yhteydessä, jos rautatieliikenteen harjoittaja toimii oppilaitoksena omille kuljettajilleen.
Ensimmäisessä tapauksessa oppilaitoshyväksynnästä peritään maksuasetuksen mu-kainen vuosimaksu. Jälkimmäisessä tapauksessa maksu sisältyy rautatieliikenteen-harjoittajalta perittäviin viraston vuosi- ja arviointimaksuihin.

Lupakirjan ja lisätodistuksen osaamisen ylläpitäminen

Lupakirjan ja lisätodistuksen osaamisen ylläpitoon ei ole tulossa tarkennuksia. Osaamisen ylläpidolla tarkoitetaan oppilaitoksessa hankitun osaamisen myöhempää ylläpitämistä. Täten myös jatkossa lupakirjan osaamisen ylläpitoon tähtäävä koulutus on toteutettava viraston tehtävään hyväksymän oppilaitoksen tai kertauskouluttajan tarjoamana koulutuksena. Lisätodistuksen osaamisen ylläpitoon tähtäävä koulutus ei edellytä oppilaitosta, vaan se on toteutettava rautatieliikenteen harjoittajan turvalli-suusjohtamisjärjestelmässään kuvaamien menettelyjen mukaisesti.

Toimijoiden menettelyjen saattaminen säädösten mukaiseen tilaan

Toimijoiden tulee tarvittaessa aloittaa tarvittavat toimenpiteet saattaakseen asiaa koskevat toimintamallinsa ja sisäiset ohjeensa säädösten mukaiseen tilaan.
Rautatieliikenteen harjoittajia, jotka tarjoavat kuljettajilleen edellä kuvatun mukai-sesti vain oppilaitoksessa tarjottavaa koulutusta, mutta joille ei vielä ole myönnetty hyväksyntää toimia oppilaitoksen roolissa, pyydetään ottamaan yhteyttä Trafiin lisä-tietoja ja -ohjeita saadakseen.

Trafi valvoo säädösten noudattamista turvallisuusjohtamisjärjestelmien auditointien ja muun valvonnan yhteydessä. Trafi myös avustaa toimijoita tarvittaessa lainsää-däntöön liittyvissä tulkinnoissa.

Lisätietoja 

erityisasiantuntija Jari Nieminen, jari.nieminen (at) trafi.fi