Rautatietoimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmät ajan tasalle ennen liikennepalvelulain voimaantuloa

23.1.2018 15.58

Liikennepalvelulain II-vaiheen on esitetty tulevan voimaan 1.7.2018. Muutoksen hallitsemiseksi on tärkeää, että toimijat päivittävät turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä jo ennen lain voimaantuloa.


Toimijoiden, joihin muutos vaikuttaa, pitää kuvata turvallisuusjohtamisjärjestelmissään selkeästi liikenneturvallisuustehtävät sekä niiden hallinnointia koskevat menettelyt ja ohjeet.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmää ja sen arviointia koskevat vaatimukset löytyvät

  • rautatielaista (304/2011) ja sen nojalla annetusta sääntelystä
  • komission asetuksesta 1158/2011/EU (koskee rautatieliikenteen harjoittaa)
  • komission asetuksesta 1169/2011/EU (koskee rataverkon haltijaa).

Asetukset sisältävät vaatimuksia turvallisuuden kannalta kriittisiä tehtäviä suorittavien henkilöiden kelpoisuuksien hallinnasta. Ne sisältävät myös vaatimuksia menettelyistä, joiden avulla rautatieliikenteen harjoittajien ja rataverkon haltijoiden (jäljempänä toimija) pitää tunnistaa turvallisuuden kannalta kriittiset työtehtävät ja laatia tehtäville asianmukaiset pätevyysvaatimukset (ml. terveydentila).

Jos toimija on tukeutunut turvallisuusjohtamisjärjestelmässään selvästi voimassa olevaan kelpoisuussääntelyn, Trafi edellyttää, että toimija on viimeistään huhtikuussa 2018 yhteydessä virastoon esittääkseen, miten ja millä aikataululla se päivittää turvallisuusjohtamisjärjestelmäänsä.

Jos toimija on kuitenkin turvallisuusjohtamisjärjestelmässään jo kuvannut nykyisen kelpoisuussääntelyn mukaiset menettelyt komission asetuksissa kuvatulla tarkkuudella tai sen palveluksessa ei ole liikenneturvallisuustehtäviä suorittavia henkilöitä, ei uudistetun sääntelyn voimaantulo 1.7.2018 lähtökohtaisesti aiheuta erityisiä toimenpiteitä.

Yksityiskohtaisesta säätelystä toimijoiden omiin arvioihin

Kaikkien toimijoiden on hyvä huomioida, ettei yksityiskohtainen lainsäädäntö enää jatkossa kattaisi yksittäisiä turvallisuuden kannalta kriittisiä tehtäviä veturinkuljettajaa lukuunottamatta. Sen sijaan toimijoiden pitää itse turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevan sääntelyn ja turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä mukaisesti arvioida oman ja heihin sopimussuhteessa olevan henkilöstönsä pätevyydet suhteessa suorittaviin tehtäviin. Lisäksi toimijoiden on huomioitava myös lääkärijärjestelmään esitetyt muutosehdotukset ja niitä koskevat siirtymäsäädökset, joilla voi olla vaikutusta henkilöiden terveydentilan arviointiin liittyviin menettelyihin.

Trafi tulee jatkossa kiinnittämään tarkemmin huomioita niin turvallisuusjohtamis-järjestelmien kautta tapahtuvan kelpoisuuksien hallinnan toimivuuteen kuin yksittäisten liikenneturvallisuustehtävien hallinnan säädöstenmukaisuuteen.

Sääntelymuutoksen voimaantulon jälkeen toimijat voivat kehittää ja ottaa käyttöön kelpoisuuksiin liittyviä toimintamalleja paremmin omaa toimintaa tukevaksi. Toimintaa kehitettäessä on kuitenkin aina muistettava, että muutoksenhallinta edellyttää aina myös asiaan liittyvien riskien hallintaa.

Kelpoisuusääntelyn muutos

Hallituksen esityksen (HE 145/2017 vp) mukaisesti yksityiskohtainen sääntely
kattaa jatkossa vain veturinkuljettajat. Muutoksessa muut nykyiset liikenneturvallisuustehtävät poistuisivat yksityiskohtaisen sääntelyn piiristä eikä lainsäädäntö enää määrittäisi tarkkoja koulutus- ja terveydentilavaatimuksia mm. liikenteenohjausta, vaihtotyötä ja ratatyöstä vastaavan tehtäviä suorittaville. Hallituksen esitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.

Sääntelymuutoksella on tarkoitus siirtyä lähemmäs EU-sääntelyn mukaista toimintamallia. Tämä tarkoittaa sääntelyn soveltamisalan rajauksen lisäksi muun muassa ns. kolmiportaisesta työterveydenhuoltoon linkitetystä lääkärijärjestelmästä ja
veturinkuljettajia koskevista erivapauksista luopumista. Lisäksi on esitetty, ettei paikallisessa ja pienimuotoisessa kuljettajan tehtävässä toimivalta edellytettäisi enää lakitasoisten koulutus- ja terveydentilavaatimusten täyttymistä eikä lupakirjaa ja lisätodistusta, vaan vaatimukset perustuisivat toimijan omaan turvallisuusjohtamiseen.

Linkit lausunnolla oleviin määräyksiin

Trafi muistuttaa myös seuraavista lainsäädäntömuutokseen liittyvistä määräyksistä, jotka ovat lausuttavina:

Lisätietoja

erityisasiantuntija Jari Nieminen, p. 0400 279 309, jari.nieminen(at)trafi.fi
kehityspäällikkö Kaisa Sainio, p. 0400 415 292, kaisa.sainio(at)trafi.fi