Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta Kaupunkiraideliikenne

4.4.2018 8.43

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoa kaupunkiraideliikenteestä annettuun määräykseen tehtävistä muutoksista. Määräys uusitaan, koska määräyksen säädösperusta muuttuu liikenteen palveluista annetun lain (320/2017)(liikennepalvelulaki) II vaiheen voimaantulon johdosta. Määräys annetaan sekä liikennepalvelulain että kaupunkiraideliikenteestä annetun lain (1412/2015)(kaupunkiraideliikennelaki) valtuutussäännösten nojalla. Määräysluonnos ja sen perustelumuistio ovat ohessa liitteenä. Määräykseen tehtävät muutokset tulevat voimaan samanaikaisesti liikennepalvelulain arvioidun voimaantulon kanssa 1.7.2018.
Säädösperustan muuttumisen johdosta määräykseen lisätään ”toiminnanharjoittajan” määritelmä. Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan määräyksessä sekä liikennepalvelulaissa tarkoitettua liikenteenharjoittajaa että kaupunkiraideliikennelaissa tarkoitettua rataverkon haltijaa. Lisäksi määräystä muutetaan siten, että kaupunkiraideliikenteen lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset otetaan osaksi Liikenteen turvallisuusviraston liikennelääketiedeyksikössä raide- ja tieliikenteeseen valmisteltavia terveydentilaa koskevia ohjeita. Määräyksellä kumotaan voimassa oleva viraston määräys Kaupunkiraideliikenne (TRAFI/55722/03.04.02.00/2015).

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta viimeistään 30.4.2018.

Lausunnon voi toimittaa Liikenteen turvallisuusviraston kirjaamoon (word-muodossa) sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)trafi.fi ja asian käsittelijöille sähköpostitse osoitteilla olli.matilainen(at)trafi.fi ja anne.seppanen(at)trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki.
Pyydämme liittämään lausuntoon määräysluonnoksen asianumeron TRAFI/31455/03.04.02.00/2018.

Lisätietoja:

Tarkastaja Olli Matilainen, olli.matilainen(at)trafi.fi; puh. 029 5346 410
Lakimies Anne Seppänen, anne.seppanen(at)trafi.fi; puh. 029 5346 840
Yksikönpäällikkö (lääkäri) Jukka Terttunen, jukka.terttunen(at)trafi.fi; puh. 029 5346 089