Raideliikenteeseen uusia määräyksiä

15.5.2018 14.19

Liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) (liikennepalvelulaki) II vaihe tulee voimaan 1.7.2018. Samassa yhteydessä muutetaan myös kaupunkiraideliikenteestä annettua lakia (1412/2015). Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on antanut 15.5.2018 neljä määräystä, jotka tulevat voimaan 1.7.2018.

Rautatieyrityksen toimiluvan hakeminen (TRAFI/366284/03.04.02.00/2017)

Liikennepalvelulailla toimivalta myöntää rautatieyrityksen toimilupa siirretään liikenne- ja viestintäministeriöltä Liikenteen turvallisuusvirastoon. Määräys sisältää säännökset toimilupaa haettaessa esitettävistä selvityksistä. Määräyksellä myös täytäntöönpannaan yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2012/34/EU) asiaa koskevat säännökset.

Määräys
Perustelumuistio

Lisätiedot:
Erityisasiantuntija Jari Nieminen (jari.nieminen(at)trafi.fi)

Oppilaitosten ja näytön vastaanottajien hyväksymisvaatimukset sekä näyttöjen järjestäminen rautatieliikenteessä (TRAFI/442338/03.04.02.00/2016)

Määräyksellä täytäntöönpannaan komission päätös (2011/765/EU). Määräys sisältää rautatiealan oppilaitosten ja näytön vastaanottajien hyväksymisvaatimukset sekä vaatimukset näyttöjen järjestämiselle. Lisäksi määräyksellä kumotaan rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmista annettu määräys (TRAFI/205384/03.04.02.00/2016).

Määräys
Perustelumuistio

Lisätiedot:
Erityisasiantuntija Jari Nieminen (jari.nieminen(at)trafi.fi)

Merimieslääkäreiden ja rautatielääkäreiden ja –psykologien hyväksymisvaatimukset
(TRAFI/323443/03.04.04.00/2017)

Liikennepalvelulailla toimivalta hyväksyä merimieslääkärit siirretään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) Liikenteen turvallisuusvirastoon. Määräys sisältää merimieslääkärin ja rautatielääkärin ja -psykologin osaamisvaatimukset sekä vaatimukset osaamisen ylläpitämiselle. Määräyksen antaminen on osa kokonaisuutta, jossa uudistetaan merenkulun ja rautateiden lääkärijärjestelmät. Rautateiden psykologijärjestelmä sen sijaan säilyy pitkälti nykyisellään.

Määräys
Perustelumuistio

Lisätiedot:
Yksikönpäällikkö Jukka Terttunen (jukka.terttunen(at)trafi.fi)

Kaupunkiraideliikenne (TRAFI/31455/03.04.02.00/2018)

Kaupunkiraideliikenteestä annettu määräys uusitaan, koska määräyksen säädösperusta muuttuu. Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset määritellään jatkossa Liikenteen turvallisuusviraston ohjeilla, mutta muita varsinaisia sisällöllisiä muutoksia määräykseen ei tehdä. Lisäksi määräyksellä kumotaan aiempi kaupunkiraideliikenteestä annettu määräys Kaupunkiraideliikenne (TRAFI/55722/03.04.02.00/2015).

Määräys
Perustelumuistio

Lisätiedot:
Yksikönpäällikkö Jukka Terttunen (jukka.terttunen(at)trafi.fi)
Tarkastaja Olli Matilainen (olli.matilainen(at)trafi.fi)