Liikennepalvelulain toinen vaihe tuo uudistuksia raide- ja meriliikenteen ammattilaisille

31.5.2018 15.00

Liikennepalvelulain toinen vaihe tuo muutoksia erityisesti raide- ja meriliikenteen ammattilaisten pätevyyksiä koskeviin säädöksiin. Laki parantaa niin ikään terveydenhuollon ammattilaisten mahdollisuuksia ilmoittaa havaitsemistaan ongelmista eteenpäin. Myös Trafin hallinnoimat liikenteen rekisterit kootaan yhteen.

Liikenne- ja viestintäministeriön liikennepalvelulain tarkoituksena on tehdä liikenteestä asiakkaille kokonaisvaltainen palvelu ja tarjota käyttäjille joustavuutta ja valinnanvapautta. Kolmiosaisen liikennepalvelulain ensimmäinen vaihe muuttaa erityisesti taksialaa, toinen vaihe laajentaa lain kattamaan koko liikennejärjestelmän. Lain kolmas vaihe on parhaillaan lausunnoilla. Kaksi ensimmäistä vaihetta tulevat voimaan pääosin 1.7.2018.

Laki määrää jatkossa vain raideliikenteen kuljettajien kelpoisuusvaatimuksista, muiden raideliikenteen toimijoiden vaatimukset katetaan turvallisuusjohtamisjärjestelmissä

Liikennepalvelulain toisen vaiheen voimaantulon myötä rautatiejärjestelmän kelpoisuussääntely uudistuu. Merkittävin muutos on se, että jatkossa kelpoisuussääntely koskee vain kuljettajia ja muiden henkilöryhmien kelpoisuudet tulee hallita toimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmillä. Lisäksi kelpoisuussääntelyä kevennetään mm. lääkärijärjestelmää yksinkertaistamalla ja koulutusohjelmahyväksynnästä luopumalla.

Kaupunkiraideliikennejärjestelmässä tehdään vastaavia kevennyksiä kuin rautatiejärjestelmässäkin.

Kaupunkiraideliikenteen kuljettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään jatkossa liikennepalvelulaissa. Lisäksi kaupunkiraideliikennejärjestelmässä toimivien liikenteenohjaajien kelpoisuusvaatimuksista ei enää säädetä lailla, vaan vaatimukset tulee kattaa kaupunkiraideliikenteen toimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmillä.

Lain voimaantulon myötä rautatiejärjestelmän toimilupa siirtyy liikenne- ja viestintäministeriöltä Trafille. Trafi myöntää toimiluvat rautatieyrityksille 1.7.2018 alkaen.

Merimieslääkärijärjestelmä uudistuu

Liikennepalvelulain toisen vaiheen voimaantulo 1.7.2018 tuo muutoksia merimieslääkärijärjestelmään. Keskeisimmät muutokset ovat merimieslääkärihyväksynnän muuttuminen määräaikaiseksi sekä viranomaistoimivallan siirtyminen merimieslääkärien hyväksynnän ja meriturvallisuuteen liittyvän osaamisen ja ratkaisutoiminnan valvonnan osalta Valvirasta Trafiin.

Liikennepalvelulain toinen vaihe tuo myös merimiesrekisteriin ja merenkulun pätevyyskirjojen myöntämiseen muutoksia.

Oikeus ilmoittaa liikenteen ammattilaisten terveysongelmista laajenee

Liikennepalvelulain voimaantulo laajentaa Trafin hyväksymien terveydenhuollon ammattilaisten (rautatielääkärit ja -psykologit, merimies- ja ilmailulääkärit) velvollisuutta salassapidon estämättä ilmoittaa Trafiin, mikäli he havaitsevat, ettei merenkulun, raideliikenteen tai ilmailun parissa toimiva Trafin myöntämän henkilöluvan haltija tai hakija täytä heille asetettuja terveys- ja toimintakykyvaatimuksia. Nykyään vastaava ilmoitusvelvollisuus koskee vain ilmailulääkäreitä.

Merkittävä on myös lainmuutos, joka tuo kaikille terveydenhuollon ammattilaisille oikeuden ilmoittaa Trafiin mikäli hoitokontaktissa havaitsevat, ettei merenkulun, raideliikenteen tai ilmailun parissa toimiva henkilö täytä heille asetettuja terveys- ja toimintakykyvaatimuksia. Velvollisuus ilmoittaa Trafiin syntyy, mikäli terveydenhuollon ammattilainen epäilee henkilön terveydentilan muutoksen aiheuttavan välittömän uhan liikenneturvallisuudelle.

Tieliikenteessä lääkäreillä on ollut jo vuosia velvollisuus ilmoittaa kuljettajan pitkäaikaisesta ajokyvyttömyydestä poliisille. Ajokorttilain uudistus tuo sairaan- ja terveydenhoitajille oikeuden ilmoittaa poliisille, mikäli he hoitokontakteissa havaitsevat ajo-oikeuden haltijalla jatkuvaa päihteiden käyttöä, vastaava oikeus lääkäreillä on jo nykyisin.

Uusi liikennepalveluiden rekisteri kokoaa liikenteen rekistereitä yhteen

Heinäkuun alusta tulee käyttöön myös uusi liikennepalveluiden rekisteri kattaa jatkossa toiminnanharjoittajalupia, liikennevälineitä ja henkilölupia kuten ammattipätevyyksistä koskevat rekisterit. Uusi rekisteri helpottaa myös omalta osaltaan uusien, tietoon perustuvien liikkumisen palveluiden kehittämistä.

Uusi rekisteri helpottaa myös kansalaisten mahdollisuutta hallita omia tietojaan sähköisen palvelun kautta.

Lisätietoja:
kehityspäällikkö Kaisa Sainio, p. 029 5346 837, kaisa.sainio(at)trafi.fi, Twitterissä @KaisaSainio (raideliikenne)
ylitarkastaja Suvi Toppari, p. 029 5345 412, suvi.toppari(at)trafi.fi (merenkulku)
erityisasiantuntija Jukka Tuomaala, p. 029 5346 466, jukka.tuomaala(at)trafi.fi (merenkulku)
yksikönpäällikkö Jukka Terttunen, p. 029 5346 089, jukka.terttunen(at)trafi.fi (liikennelääketiede)
osastopäällikkö Kirsi Pulkamo, p. 029 5347 223, kirsi.pulkamo(at)trafi.fi, Twitterissä @KirsiPulkamo (rekisterit)