Lausuntopyyntö: Lentomiehistöä koskevien komission asetukseen 1178/2011 sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa (GEN M1-9)

31.5.2018 15.00

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoja ilmailumääräyksen GEN M1-9 muutoksesta.

Määräykseen tehtävät muutokset johtuvat vielä valmisteilla olevista EU-asetusmuutoksista. Niissä jatketaan 8.4.2020 asti siirtymäaikaa lentomiehistöasetuksen 1178/2011 liitteen I soveltamiselle purjelento- ja ilmapallolupakirjoihin, liitteiden VII ja VIII soveltamiselle näitä lupakirjoja varten koulutusta antaviin koulutusorganisaatioihin sekä liitteen I luvun B soveltamiselle kevyiden ilma-alusten LAPL-lupakirjoihin. Toiseksi jatketaan 8.4.2019 asti siirtymäaikaa lentäjille, jotka lentävät ei-kaupallisia lentoja EU:n ulkopuolisen maan lupakirjalla. Suomessa periaatteena on ollut ottaa ilmailualan EU-asetusten mahdollistamat siirtymäajat käyttöön täysimääräisinä.

Uudet siirtymäajat mahdollistavat komission asetukset on tarkoitus julkaista heinäkuussa. Kansallinen määräys valmistellaan ennalta siten, että se olisi EU-asetusmuutosten voimaan tullessa valmis julkaisuun. Muutoksen taustalla olevat asetusluonnokset ilmenevät tarkemmin perustelumuistiosta. Kansallisessa määräyksessä muutokset näkyvät vain vähäisinä teknisinä muutoksina.

Trafi pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta 27.6.2018 mennessä. Lausunnot voi toimittaa Trafin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo (at) trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki. Pyydämme ilmoittamaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFI/77726/03.04.00.00/2018.

Lisätietoja

johtava asiantuntija Helena Pietilä, puh. 029 5346 096, helena.pietila(at)trafi.fi
erityisasiantuntija Leila Iikkanen, puh. 029 5346 039, leila.iikkanen(at)trafi.fi