Määräyshankepäätös liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden merkinnöistä

1.6.2018 15.25

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on 30.5.2018 antanut määräyshankepäätöksen liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden merkinnöistä, jonka tarkoituksena on saattaa sovellettavaksi standardin SFS-EN 16942:2016 mukaiset merkinnät vaihtoehtoisten polttoaineiden yhteensopivuudesta tieliikenteessä käytettävien moottoriajoneuvojen kanssa. Standardin mukaisten merkintöjen käyttöönoton myötä myös biopolttoaineiden, kuten etanolin ja biodieselin, tankkauspisteiden merkinnät muuttuvat nykyisistä.

Määräyshankkeen taustalla on liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta annettu laki (478/2017), jona on tullut voimaan 1 päivänä elokuuta 2017 ja jolla pannaan osaltaan täytäntöön vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/94/EU.

”Uudet polttoainemerkinnät tulevat näkymään lähes kaikissa polttoaineiden jakelupisteissä viimeistään 12.10.2018 alkaen. Jatkossa uusiin tieliikenteessä käytettäviin ajoneuvoihin edellytetään kiinnitettäväksi polttoaineen täyttöaukon viereen tai täyttöaukon sulkevaan korkkiin standardin mukainen merkintä, jos ajoneuvo soveltuu vaihtoehtoisen polttoaineen käyttöön ja siinä käytetään nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta. Myös soveltuvuus osittain biopolttoainetta sisältävien polttoaineiden käyttöön tulee ilmoitettavaksi merkinnöin uusissa ajoneuvoissa ja niiden ohjekirjoissa”, kertoo Trafin erityisasiantuntija Keijo Kuikka.

 

Lisätietoja

erityisasiantuntija Keijo Kuikka, s-posti keijo.kuikka(at)trafi.fi; puh. 029 534 5518

yksikönpäällikkö Päivi Metsävainio, s-posti paivi.metsavainio(at)trafi.fi; puh 029 5346 063