Muutettu ilmailumääräys: Lentomiehistöä koskevien komission asetukseen 1178/2011 sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa (GEN M1-9)

5.9.2018 23.00

Liikenteen turvallisuusviraston 5.9.2018 antamalla määräyksellä muutetaan aiempaa samannimistä määräystä vuodelta 2016. Määräys tulee voimaan samana päivänä.

Määräykseen tehdyt muutokset johtuvat 2.9. voimaan tulleesta EU-asetuksesta 2018/1119. Siinä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus jatkaa 8.4.2020 asti siirtymäaikaa lentomiehistöasetuksen 1178/2011 liitteen I soveltamiselle purjelento- ja ilmapallolupakirjoihin, liitteiden VII ja VIII soveltamiselle näitä lupakirjoja varten koulutusta antaviin koulutusorganisaatioihin sekä liitteen I luvun B soveltamiselle kevyiden ilma-alusten LAPL-lupakirjoihin. Suomessa periaatteena on ollut ottaa ilmailualan EU-asetusten mahdollistamat siirtymäajat käyttöön täysimääräisinä. Kansallisessa määräyksessä siirtymäaikojen jatko näkyy vain vähäisinä teknisinä muutoksina.

Lisätietoja

johtava asiantuntija Helena Pietilä, puh. 029 5346 096, helena.pietila(at)trafi.fi
lakimies Leila Iikkanen, puh. 029 5346 039, leila.iikkanen(at)trafi.fi