Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta Yksityisraiteiden hallinta

25.10.2018 11.50

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta Yksityisraiteiden hallinta viimeistän 30.11.2018.

Määräys on tarkoitus antaa parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevan raideliikennelakia koskevan hallituksen esityksen 105/2018 perusteella ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa.

määräysluonnos
perustelumuistioluonnos
lausuntopyyntötaulukko

Määräys liittyy raideliikennelakia koskevan hallituksen esityksen ehdotukseen yksityisraiteita koskevan sääntelyn keventämisestä ja sillä annetaan tarkemmat määräykset yksityisraiteen hallinnan ilmoittamisesta sekä kansallisen turvallisuuden hallintajärjestelmän sisällöstä. Myös määräysluonnoksen valmistelussa on pyritty kuitenkin välttämään yksityiskohtaista sääntelyä. Jotta esitetyn kansallisen sääntelyn piiriin siirtyvillä yksityisraiteen haltijoilla olisi hyvä näkemys siitä, mitä heiltä uudessa sääntelykehyksessä odotetaan, virasto valmistelee parhaillaan mallikäsikirjaa kansallisesta turvallisuudenhallintajärjestelmästä, jossa pyritään tarjoamaan käytännönläheisiä esimerkkejä turvallisuuden hallintajärjestelmän laatimiseen. Käsikirja on tarkoitus julkaista yhtä aikaa määräyksen kanssa.

Liikenteen turvallisuusvirasto esittelee määräystä sekä ajatuksiaan mallikäsikirjan sisällöstä yksityisraiteen haltijoille suunnatussa infotilaisuudessa 30.10.2018. Tilaisuudesta lisätietoja saat Kaisa Sainiolta, kaisa.sainio(at)trafi.fi.

Lisätiedot:
kehityspäällikkö Kaisa Sainio, kaisa.sainio(at)trafi.fi
erityisasiantuntija Jari Nieminen, jari.nieminen(at)trafi.fi
tarkastaja Olli Matilainen, olli.matilainen(at)trafi.fi