Säädösseuranta viikko 47

26.11.2018 9.47

Trafi seuraa liikennettä koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Trafi.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen HE:t

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä koskevat säädökset

EUVL:ssä julkaistut liikennettä koskevat säädökset

  • Komission asetus (EU) 2018/1798 tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 täytäntöönpanosta viitevuoden 2019 osalta
  • Ilmoitus Euroopan unionin ja Afrikan ja Madagaskarin lentoturvallisuusviraston (ASECNA) välisen, satelliittinavigoinnin kehittämistä ja siihen liittyvien palvelujen tarjoamista siviili-ilmailua varten ASECNAn vastuualueella koskevan yhteistyösopimuksen voimaantulosta
  • Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1782 Romanian ja Portugalin lennonvarmistuspalvelujen vuosien 2018 ja 2019 tavoitteiden tarkistamisen sallimisesta kustannustehokkuuteen liittyvällä suorituskyvyn keskeisellä osa-alueella asetuksen (EU) N:o 390/2013 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1724 tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja saataville tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1726 vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta Euroopan unionin virastosta (eu-LISA) sekä asetuksen (EY) N:o1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta

Finlexissä julkaistut Trafin antamat määräykset

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

  • -