Säädösseuranta viikko 48

3.12.2018 9.44

Trafi seuraa liikennettä koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Trafi.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen HE:t

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä koskevat säädökset

EUVL:ssä julkaistut liikennettä koskevat säädökset

 • Komission direktiivi (EU) 2018/1846 vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY liitteiden muuttamisesta tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi
 • Komission asetus (EU) 2018/1832 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) 2017/1151 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjä koskevien tyyppihyväksyntätestien parantamiseksi, mukaan luettuina käytönaikaiseen vaatimustenmukaisuuteen ja todellisiin ajonaikaisiin päästöihin sekä polttoaineen ja sähköenergian kulutuksen seurantalaitteiden käyttöönottoon liittyvät testit
 • Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntö nro 39 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvojen hyväksyntää nopeus- ja matkamittarilaitteistojen ja niiden asennuksen osalta [2018/1857]
 • Muutokset Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) sääntöön nro 100 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvojen hyväksyntää sähköiseen voimajärjestelmään sovellettavien erityisvaatimusten osalta [2018/1858]
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1807 muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1866 asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta unionissa toimintakieltoon asetettujen tai toimintarajoitusten kohteena olevien lentoliikenteen harjoittajien luettelon osalta
 • Neuvoston päätös (EU) 2018/1875 valtioiden välisen kansainvälisen rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) teknisten kysymysten asiantuntijakomissiossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tiettyihin muutoksiin, joiden kohteena ovat yhtenäiset tekniset määräykset – yleiset määräykset – osajärjestelmät (UTP GEN-B) ja yhtenäiset tekniset määräykset – tavaraliikenteen telemaattiset sovellukset (UTP TAF)
 • Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1876 tavanomaisella polttomoottorilla varustettuihin kevyisiin kuljetusajoneuvoihin tarkoitetuissa tehokkaissa 12 voltin vaihtovirtageneraattoreissa käytettävän teknologian hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 nojalla ( 1 )
 • Ilmoitus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

Finlexissä julkaistut Trafin antamat määräykset

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

 • Laki merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista (72/2018) (Suomen säädöskokoelman n:o 447/2018)
 • Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista annetun lain voimaantulosta (73/2018) (Suomen säädöskokoelman n:o 1029/2018)